نتایج جستجو :

  • آنچه بایدن از بیان آن درباره افغانستان هراس دارد!

    نورنیوز بررسی کرد؛

    آنچه بایدن از بیان آن درباره افغانستان هراس دارد!

    بایدن با وجود اطلاع کامل از نسبت طالبان با پاکستان، با قرار دادن نام این کشور در کنار نام ایران، چین و روسیه سعی کرده به افکار عمومی آدرس غلط دهد تا هم ایالات متحده را از اتهام هماهنگی با «آی‌اس‌آی» پاکستان و طالبان مبرا کند و هم سه کشور دیگر را حامی طالبان نشان دهد.