نتایج جستجو :

  • کاهش بیمه بیکاری مردم آمریکا را فقیرتر کرده است

    کاهش بیمه بیکاری مردم آمریکا را فقیرتر کرده است

    نتایج یک تحقیق که توسط تعدادی از استادان دانشگاه های آمریکا انجام گرفته است نشان می دهد که اقدام دولت این کشور برای کاهش بیمه بیکاری و کمک های کرونایی به جای افزایش نرخ اشتغال، مردم را فقیرتر کرده است.