نتایج جستجو :

  • تاثیرات تغییر ترکیب جمعیتی آمریکا بر آینده این کشور

    نورنیوز بررسی کرد؛

    تاثیرات تغییر ترکیب جمعیتی آمریکا بر آینده این کشور

    یکی از مهمترین نتایج سرشماری 2020 در آمریکا کاهش جمعیت سفیدپوستان برای نخستین بار است. در سال 1990، سه چهارم جمعیت آمریکا سفیدپوست بودند، اما داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر، تنها 57.8 درصد از مردم سفیدپوست هستند.