نتایج جستجو :

  • ستون های گفتمان رسانه ای طالبان

    سعید غفاری

    ستون های گفتمان رسانه ای طالبان

    پس از تصرف و اشغال افغانستان، تجزیه و تحلیل پیام ها ، بیانیه ها و رفتارهای رسانه ای این گروه نشان می دهد انها روی گزاره های راهبردی مشخصی تمرکز کرده اند.