هوالنور محوريت يافتن و نفوذ روز افزون ابزارهاي ارتباطي تحت موبايل و همچنين توسعه استفاده روزمره مخاطبين از شبكه هاي اجتماعي، ضرورت بهره گيري از بسترهاي نوين ارتباطي براي تعامل مستمر و موثر با افكارعمومي را اجتناب ناپذير نموده است. نور نيوز رسانه اي است كه بر اساس تغييرات محسوسي كه در ذائقه مصرف رسانه اي مخاطبين ايجاد شده است، تمركز فعاليت خود را بر توليد و انتشار صوت وتصوير با رويكرد اطلاع رساني سريع و صحيح قرار داده است. نور نيوز با تعهد وثيق نسبت به ضرورت تقويت و ارتقاء سرمايه اجتماعي و نقشي كه بايد در افزايش سواد رسانه اي در مخاطبين بر عهده بگيرد خود را مقيد به گام برداشتن در اين مسير مي داند. تعدد،تنوع ،گستردگي و نقش بي بديل رسانه هاي مجازي در شئون مختلف زندگي شهروندان و الزامات غير قابل اجتناب براي بهره گيري سودمند انان از اخبار،گزارشها ومحتواي رسانه اي، ما را بر ان داشته است كه هم زمان با پيگيري اهداف و فعاليتهاي مبتني بر اطلاع رساني، موضوع آموزش مخاطبين براي مجهز شدن به معيارهاي اوليه ارزيابي و تحليل اخبار را نيز در دستور كار قرار دهيم. عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت فتنه انگيز جهان غمزه جادوي تو بود

نورنيوز

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة